GOLARES (Group of Lake and River Energy Systems)

GÜNEŞ ENERJİLİ TEKNE İLE SU ALTI BİYOLOJİK- HİDROJEOLOJİK- ÇEVRE EKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARIN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan göletimiz kuzey-batı istikametinde yataklanmaktadır. Yerleşke içerisinde bulunan yapay göletin yüzey alanı 35600 m² ve çevresi de 880 m’dir.  Yerleşkenin yağmur suyu ve drenaj suları çıkışları bu gölete bağlıdır ve çevredeki yer altı ve yerüstü sularından beslenmektedir. Göletin yatağı serpantinit ve peridotit gibi ofiyolitik formasyondan ve sediman yapılardan meydana gelmektedir. 2000 yılı verilerine göre su hacmi 210.000 m³ iken 2017’de su hacmi 961.957 m³’e ulaşmıştır.

Göllerde sualtı madenciliği yapılabilmesi amacıyla öncelikle bazı önlemler alınması gerekmektedir. Örneğin,  su kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması, göllerde daha fazla suyun toplanabilmesi ve hizmet ömürlerinin uzatılması gibi faaliyetlere öncelik tanınmalıdır. Bu faaliyetler için göllerin güncel topoğrafik durumlarının belirlenmesi, rezervuar depolama kapasitelerindeki değişimin tespiti, jeolojik yapısının belirlenmesi, bitki örtüsünün tespiti, su kaynaklarına ilişkin verilerin analizi ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla; Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde kurulan GOLARES (Group of Lake and River Energy Systems)  merkezi, Türkiye’de ve Dünya’da bulunan göl sularında araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Elde edilen veriler aracılığıyla limnolojik açıdan tüm göl yataklarının değerlendirilmesi ve incelenmesi planlanmaktadır. Göl yataklarında bulunan mineraller incelenerek madencilik arama faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca göl çevresinden ve göl diplerinden alınan örnekler ile bölgenin florası, zoolojisi, habitatı ve ekosistemi hakkında bilgi edinmek hedeflenmektedir.

GOLARES (Group of Lake and River Energy Systems) Çalışma Grubu:
Yrd.Doç.Dr. Cihan DOĞRUÖZ (DPÜ Maden Müh.Böl.)
Doç.Dr. Serkan AKKİRAZ (DPÜ Jeoloji Müh.Böl.)
Yrd.Doç.Dr.Abdullah KEÇECİLER ( DPÜ Endüstri Müh.Böl.)
Arş. Yük Lisans Öğrencisi Ümit ARSLAN

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2017, Perşembe